วธ.รุกสร้างแกนนำวัฒนธรรม ร่วมขับเคลื่อนสังคม

วธ.เดินหน้าสร้างแกนนำและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมขับเคลื่อนปลูกฝังความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย-เป็นพลเมืองดีของชาติ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนสังคม” และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกับบทบาทในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ” โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวง และเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการใช้วัฒนธรรมสร้างคนดีและสังคมดี โดยมุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและเป็นพลเมืองดีของชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนสังคม”ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 3-4 มี.ค.2562 ณ รร.ทาวน์อินทาวน์ โดยมีกิจกรรม เช่นการบรรยายหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธานตามเบื้องพระยุคบาทด้วยศาสตร์พระราชา , สร้างภูมิคุ้มกันผ่านโครงข่ายทางสังคม และสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

‘การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดแกนนำ มีภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริม สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย นำไปสู่การขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ ซึ่งผู้เข้าอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค แกนนำเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนกลาง รวมทั้งหมดประมาณ 500 คน’ รมว.วัฒนธรรม กล่าว